REGULAMIN

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego biotadplus.pl

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://biotadplus.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bio Glutation a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://biotadplus.pl/.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem https://biotadplus.pl/, prowadzony jest przez BIO GLUTATION Ewelina Orzechowska z siedzibą w Katowicach (40-749) przy ulicy Kasprowicza 3/27 o numerze NIP: 9542568492 oraz REGON 386185227.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript, Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome.

 

III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat Towarów znajdują się na stronie głównej Sklepu. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://biotadplus.pl/ i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące Zamówienia.

 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Dostawy realizujemy na terytorium Polski. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej InPost

- Paczkomatów

- Poczty Polskiej

Nie ma możliwości odbioru osobistego Towaru zamówionego w naszym Sklepie.

2. Koszty dostawy:

  • Paczkomaty InPost płatność z góry - 13,00 zł
  • Kurier InPost płatność z góry - 15,00 zł
  • Kurier InPost pobranie - 19,00 zł
  • Poczta Polska przesyłka ekonomiczna płatność z góry - 13,00 zł
  • Poczta Polska przesyłka priorytetowa płatność z góry -14,00 zł

3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4. Czas realizacji dostawy wynosi od 24h do 48h i liczony jest od momentu złożenia kompletnego Zamówienia przez Klienta.

5. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy:

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w transporcie. Jeżeli Towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie Transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 

V. CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie Sklepu podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT i nie zawierają takich składników jak koszty dostawy.

2. Dostępne formy płatności:

Płatność online przelewem lub kartą (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Płatności Blue Media

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  • której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Zwracany Towar nie może być otwarty, uszkodzony oraz musi być oryginalnie zapakowany. Sklep po otrzymaniu i sprawdzeniu oryginalności opakowania zwróconego Towaru dokonuje zwrotu kwoty równej cenie towaru. Zwrot pieniędzy za zwrócony Towar następuje tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sklep nie zwraca kosztów odesłania Towaru do Sklepu oraz nie odbiera przesyłek za pobraniem. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy.

 

VII. REKLAMACJE

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- pisemnie na adres: BIO GLUTATION, Kasprowicza 3/27, Katowice 40-749

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: italybutikshop@gmail.com

Reklamację rozpatrujemy nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.